Integritetspolicy

Aneby Buss & Taxi AB, Org.nr: 556340-3970, härmed är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter.

Rättigheter för dig som personuppgiftslämnare

Aneby Buss månar om den personliga integriteten för dig som besöker vår webbplats https://www.anebybuss.se. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

På den här sidan finns en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. personnummer, namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den informationen används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/den information du begärt.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Aneby Buss anlitar för att utföra en tjänst, Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Aneby Buss.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här.

Syften

  • Hålla dig löpande informerad via e-post då vi har ny information kring våra tjänster.
  • Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på.
  • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och registrerar bara de uppgifter som vi behöver för det syfte som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att:

  • Ta del av den information som vi lagrar om dig
  • Begära att informationen om dig ändras eller uppdateras
  • Begära att informationen om dig raderas och tas bort
  • Begära att informationen lagras men inte längre kan knytas till dig som person.

Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Vi kommer behandla din begäran att så snabbt som möjligt och därefter underrätta dig.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@anebybuss.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@anebybuss.se

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till oss på Aneby Buss skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL-säkerhet via ett installerat certifikat på sidan.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU som finns beskrivna här.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Aneby Buss behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta info@anebybuss.se

Länkar

På webbplatsen anebybuss.se kan finnas länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Aneby Buss & Taxi AB
Järnvägsgatan 41
578 33 Aneby

info@anebybuss.se

 

Senast uppdaterad 2023-11-29